Course: Swimming and rescue (basics)

« Back
Course title Swimming and rescue (basics)
Course code KT1/7821
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Polívka Tomáš, Mgr. PhD., Ph.D.
 • Vaněčková Jitka, Mgr. Ph.D.
Course content
Content of seminars Introduction to the study, course content, credit requirements, study literature, testing of initial swimming skills. 2. Organization and management of basic swimming training, safety. 3. Basic swimming skills - breathing, merging, diving, water games 4. Swimming aids and their use 5. Specifics of training and technique of swimming crawl. 6. Specifics of training and technique of swimming method. 7. Specifics of training and technique of breaststroke. 8. Basic swimming turn. 9. Falls and jumps into the water. 10. Starting jump. 11. Swimming underwater. 12. Safety and rescue at water rescue aids. 13. Used swimming, especially help and rescue in water. 14. Evaluation of teaching, credit test.

Learning activities and teaching methods
unspecified, unspecified
 • unspecified - 14 hours per semester
Learning outcomes
The aim is to master swimming in terms of motor, functional, health, and partly also didactic. Training and improvement of selected skills and swimming methods is supplemented by activities of pre-swimming preparation of children and the basics of didactics of swimming training. Included is information on the organization of swimming for preschool children, on the issue of cooperation between kindergartens and entities that provide swimming courses for kindergartens.
rokazované znalosti a dovednosti: Student je po absolvování předmětu: - schopen dosáhnout základní výkonnostní úrovně v plaveckých způsobech, - dokáže demonstrovat techniku plaveckých způsobů a dovedností bez závažných chyb, - dokáže definovat klíčová místa v jednotlivých plaveckých cyklech, - prakticky i teoreticky zvládá základy vodního záchranářství, - orientuje se v základní terminologii plaveckého sportu, - využívá nabytých kompetencí pro další případné rozšíření znalostí a dovedností v problematice, má přehled o plaveckých pravidlech dle FINA.
Prerequisites
The student has the basic physical, mental and health prerequisites for completing a swimming course in full without restrictions. Swim breaststroke (crawl) 100m.

Assessment methods and criteria
unspecified
1) Basic skill to swim 72 m continuously in one swimming way in time: (starting jump is not a condition) Women: 2:30 min. Men: 1:40 min 2) Technically correctly swim 18 m in a swimming way: a) breast b) emblem c) crawl. 3) Used swimming: jump into unknown water, immersion, swimming under water, towing (as help or rescue).
Recommended literature
 • BARTŮNĚK, D. Hry v přírodě s malými dětmi.. Praha: Portál, 2001.
 • BĚLKOVÁ, T. Didaktika plavecké výuky.. Praha: UK, 1994.
 • BĚLKOVÁ, T. et al. Plavání. Zdokonalovací plavecká výuka.. Praha: NS Svoboda, 1998.
 • BĚLKOVÁ, T. Plavání v pohybovém režimu zdravotně oslabených a tělesně postižených. 1.vyd.. Praha: UK, 1988.
 • BĚLKOVÁ, T. Zdravotní plavání a léčebné plavání.. Praha: Karolinum, 1994.
 • ČECHOVSKÁ, I. & MILER, T. Plavání.. Praha: Grada Publishing, 2001.
 • ČECHOVSKÁ, I.,MILER, T. Plavání.Praha :Grada Publishing, 2008.. Praha Grada Publishing, 2001. ISBN 80-247-9049-1.
 • Čechovská, Jurák, Pokorná. Plavání pohybový trénink ve vodě. Praha Karolinium, 2012.
 • Čechovská. Plavání dětí s rodiči. Praha Grada 2002, 2007. ISBN 80-247-0211-8.
 • ERLEBACHOVÁ. Metodika výuky plavání na zvláštních a pomocných školách.. Praha: Tech Market, 1997.
 • GIERHL, J. & HAHN, M. Plavání.. České Budějovice: Kopp, 2000.
 • HOCH, M. Učte děti plavat.. Praha: Olympia, 1991.
 • Motyčka J. Teorie a didaktika plavání. Brno, 1991.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester