Course: Simple Movement Games

« Back
Course title Simple Movement Games
Course code KT1/6005
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Kresta Jan, Mgr. Ph.D.
Course content
1.Small games - classification of games, competetive and funny games in human´s developement, developement of games on the basic of origin and progress of particular cultures, classification of small games, influence of small games on personality developement, usage of them in different parts of the lesson. Methodological issues will be handed out. Samples of small games. 2.Samples and practical exercises - methodological issues are presented. 3.-14. Small games - specific issues will be presented according to the schedule and is made in such a way that it is not one-side loaded.

Learning activities and teaching methods
unspecified, unspecified, unspecified, unspecified, unspecified, unspecified
 • unspecified - 4 hours per semester
 • unspecified - 16 hours per semester
 • unspecified - 10 hours per semester
Learning outcomes
Contents of the tuition are practical activities, especially methodological issues, student checks his abilities to prepare and organize the lesson according to its problems. Seminars are focused on selected problems which are mentioned later on. Knowing the problems should be on such a level that the student will be able to lead the P.E. lesson or training.
knowledge After completing this course the student is able to describe and explain the role of minor physical games in the process of socialization. Virtually led teaching creates games magazine as a basis usable in motion (large) or sports games. skills Students can implement spectrum of games, he is able to properly select and compose.
Prerequisites
No previous courses.

Assessment methods and criteria
unspecified
attendance, refereeing and organization the lesson. To pass the methodological issue which was handed out in advance, lead warming up at the begining of the lesson. To understand the difficulties with used terminology.
Recommended literature
 • BELŠAN,P. aj. Tělesná výchova pro 5. až 8. r. ZŠ. Praha SPN,1980. 1980.
 • BRTNÍK, J., NEUMAN, J. Zimní hry na sněhu i bez něj. Praha: Portál 1999. ISBN 80-7178-329-3. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-0.
 • Callois, R. Hry a lidé. Praha: Studio Ypsilon, 1999.
 • časopis. Tělesná výchova a sport mládeže. Praha: FTVS UK od 1994 - ... Praha: FTVS UK.
 • DOBRÝ, L. Didaktika sportovních her. 1. vyd. Praha, SPN 1987.
 • HRKAL,J., HANUŠ,R. Zlatý fond her II. Praha: Portál, 1998..
 • MAZAL, F. Hry a hraní pohledem ŠVP.. Olomouc: Hanex, 2007.
 • MAZAL, F. Pohybové hry a hraní. 1. vyd. Olomouc HANEX, 2000, 292 s. ISBN 80-85783-29-0..
 • MAZAL, F. Soubor pohybových her pro děti mladšího školního věku.. Olomouc: Hanex, 1991.
 • MAZAL,F.,CHLOPKOVÁ,J. Pohybové hry předškoláků, l. vyd. Olomouc: HANEX, 1994..
 • MŠMT. Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Praha: MŠMT, 2005.
 • NEUMAN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. 1. vyd. Praha Portál, 1998, 328 s. ISBN 80-7178-218-1..
 • NEUMAN, J., ĎOUBALÍK, P. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě.. Praha: PORTÁL, 2007. ISBN 978-80-7367-276-8.
 • NEUMAN,J., aj. Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem. I. vyd. Praha: Portál. 1999..
 • ROVNÝ,M., ZDENĚK,D. Pohybové hry. I. vyd. Bratislava: SPN, 1979..
 • RYCHTECKÝ, A., FIALOVÁ, L. Didaktika tělesné výchovy (Skriptum). 1. vyd. Praha UK, 1995. 187s. ISBN 80-7184-127-7..
 • STIBITZ, F. Informace o méně známých sportovních hrách. Praha : FTVS UK, 1981, 201 s..
 • STIBITZ, F. Standartní herní soutěže. Praha: FTVS UK, 1981..
 • Tomajko, D., Dobrý, L. Pojmoslovné a terminologické vádenekum - pohbová hra. Tělesná výchova a post mládeže roč. 65., č. 8. Praha, 1999.
 • VÚP. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.. Praha: VÚP, 2006. ISBN 80-87000-02-01.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching in Primary Schools (A7) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer