Course: Developmental psychology

« Back
Course title Developmental psychology
Course code KPS/7411
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Hátlová Běla, doc. PhDr. Ph.D.
  • Wedlichová Iva, PhDr. Ph.D.
  • Drahoňovský Jan, PhDr.
  • Chalupová Eva, PhDr. Ph.D.
  • Karel David, Mgr. Ph.D.
Course content
Témata přednášek a seminářů: 1. Teorie vývoje člověka a jejich kritické hodnocení. 2. Piaget a jeho kognitivní vývojová teorie, vývoj myšlení. 3. Jednotlivé etapy vývoje; vývoj myšlení. Eriksonova teorie. 4. Plasticita vývoje. 5. Emoční a sexuální vývoj. 6. Interiorizace sociálních (zvláště morálních) norem, vývoj morálního usuzování. 7. Příčiny rozdílů v psychickém vývoji chlapců a dívek, mužů a žen. 8. Rodina jako základní socializační činitel, základní typy výchovy. 9. Psychická deprivace v dětství, typy interakce rodičů

Learning activities and teaching methods
unspecified, unspecified
Learning outcomes
The aim of the course is to gain knowledge about the process of developing the human psyche. The course introduces students to the structure, dynamics and genesis of personality, with different stages of development in human life, intellectual development factors and psychosocial needs of each age period. Students are encouraged to look at the man in terms of understanding the importance of developmental changes and their patterns, depending on the developmental differences among children and adolescents and the possibilities of their education.
Students can: - To explain the differences between the various theories of individual ontogenesis - Describe the various developmental stages jednice terms of motor , cognitive, emotional , moral and social development - Explain the developmental differences between boys and girls - He is able to distinguish between normal and Anormalni ontogeny - Able to distinguish symptoms of mental and physical deprivation of an individual in its development - Can analyze the interaction patterns in the family and education.
Prerequisites
no precondition

Assessment methods and criteria
unspecified
According to teacher's requirments.
Recommended literature
  • Boyatzis, Ch., Junn, E.N. Child growth and development.. Guilford, Dushkin, 1996.
  • Langmaier,J.,Krejčířová,D. Vývojová psychologie.I.vyd.Praha,Grada Publishing. 1998.
  • ŘÍČAN, P. Cesta životem. Praha: Panorama, 2004. ISBN 80-7038-078-0.
  • Vágnerová, M. Vývojová psychologie I. , Karolinum, Praha 2005. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0956-8.
  • Vágnerová, M. Vývojová psychologie II. ,Karolinum, Praha 2007. Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1318-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester