Course: State Exam in Czech Language and Literature with didactics

« Back
Course title State Exam in Czech Language and Literature with didactics
Course code KPR/SZZ43
Organizational form of instruction no contact
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 0
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Šindelářová Jaromíra, doc. PaedDr. CSc.
Course content
See:http://www.pf.ujep.cz/files/kpr/Okruhy_SZZ_CJ.pdf

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
The aim of the final examination is to test the students' theoretical and industry-didactic competencies. Students have to prove not only linguistic and literary knowledge, but also the ability to apply theoretical knowledge into practice in primary schools. The emphasis is on general linguistic knowledge, acoustic side of literary language and Czech graphic with a focus on Czech spelling. Lexicology and lexicography, attention is paid to the vocabulary of literary Czech language, the issue of the morphological analysis of lexical units and ways of enriching vocabulary of contemporary literary language. In field tests the knowledge of morphological and semantic paradigmatic morphology with a focus on speech and shapes with variations in contemporary literary language. From the syntactic issues tested knowledge of classical sentential-member dependency songs, as well as the concept of Valence intentional and complex sentences defining issues, in terms of stylistic then the knowledge of communication factors, functional styles and their classification. In the field of literature for children and young people, have students demonstrate theoretical and practical knowledge in the field of literature and art of verbal and specify in detail the relationship between literature and literature for children and youth. Within the Czech language teaching methodology and didactics style and literary education and reading, students demonstrate the practical application circuits Czech language and LDM into the curriculum of first grade of primary school. They are able to perform a didactic analysis of the curriculum and demonstrate that they are practically ready for implementation and selection of appropriate forms and methods of teaching to ensure educational objectives and expected outcomes according to the FEP.
The student is qualified in keeping with the graduate profile given field of study and program.
Prerequisites
Getting a prescribed number of credits.

Assessment methods and criteria
unspecified
Good language expression in literary language.
Recommended literature
 • ČECHOVÁ, M. - KRČMOVÁ, M. - MINÁŘOVÁ, E. Současná stylistika.. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008.
 • Čechová, M. - Styblík, V. Čeština a její vyučování. Praha. 1998.
 • Čechová, M. a kol. Čeština - řeč a jazyk. Praha 1996 + 2. vyd. Praha. 2000.
 • Čechová, M. Komunikační a slohová výchova. Praha. 1998.
 • Daneš, F. Věta a text. Praha. 1985.
 • DANEŠ, Fr. a kol. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha. 1997.
 • David, M. Kapitoly z didaktiky českého jazyka na 1. stupni základní školy. České Budějovice, 2001..
 • Erhart, A. Základy jazykovědy. Praha: SPN, 1990.
 • Filipec, J., Čermák, F. Česká lexikologie. Praha. 1985.
 • Grepl, M. - Karlík, P. Skladba češtiny. Olomouc. 1998.
 • Hauser, P. Nauka o slovní zásobě. Praha. 1980.
 • Hrbáček, J. Nástin textové syntaxe spisovné češtiny. Praha. 1994.
 • Hubáček, J.- Jandová, Svobodová, J. Čeština pro učitele. Opava. 1996.
 • Chaloupka, O. Škola a počátky dětského čtenářství. Praha: Victoria Publishing, 1995.
 • Jedlička, A. Spisovný jazyk v současné komunikaci. Praha. 1974.
 • Palková,Z. Fonetika a fonologie češtiny. 2.vyd. Praha. 1999.
 • Rosová, M. Úvod do studia literatury pro děti a mládež. Ostrava, PdF, 2002.
 • Sirovátka, O. Česká pohádka a pověst v lidové tradici a česká literatura. Praha, 1998.
 • Šebesta, K. Od jazyka ke komunikaci. Didaktika českého jazyka a komunikační výchova. Praha. 1999.
 • Šubrtová, M. Kapitoly ze světové literatury pro mládež I, II. Brno, 1998.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for Primary Schools and Special Pedagogy (A16) Category: Pedagogy, teacher training and social care 5 Recommended year of study:5, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching in Primary Schools (A14) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for Primary Schools and Special Pedagogy (A16) Category: Pedagogy, teacher training and social care 5 Recommended year of study:5, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for Primary School (A14) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -