Course: State Exam in Pedagogy and Psychology

« Back
Course title State Exam in Pedagogy and Psychology
Course code KPR/SZZ42
Organizational form of instruction no contact
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 0
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Brtnová-Čepičková Ivana, doc. PaedDr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
http://www.pf.ujep.cz/files/kpr/Okruhy_SZZ_PGPS.pdf
Students demonstrate knowledge of the field of theoretical and practical level.
Prerequisites
The student has completed the study program.

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
 • Atkinsonová, R.L. a kol. Psychologie.. Praha: Portál., 2003.
 • Bertrand, Y. Soudobé teorie vzdělávání.. Praha: Portál., 1998.
 • Čáp, J., Mareš, j. Psychologie pro učitele. Praha, portál, 2001.
 • Čáp, J. Psychologie výchovy a vyučování.. Praha: Univerzita Karlova., 1993.
 • Čapek, R. Třídní klima a školní klima. Praha: Grada. 2010.
 • ČERMÁK, I., HŘEBÍČKOVÁ, M., MACEK, P. Agrese, identita, osobnost. Brno, 2003.
 • Fleischmann, O. Příčiny a deskripce poruch chování u dětí a mládeže. In. Primární prevence sociálně patologických jevů v pedagogické praxi. Ústí nad Labem: UJEP..
 • Fleischmann, O. Přístup transakční analýzy. In.: Langová, M., Vacínová, M. a kol.: Kapitoly z psychologie učení a výchovy.. Praha: Vysoká škola J. A. Komenského., 2005.
 • FLEISCHMANN, O. Vybrané kapitoly z psychopatologie.. Ústí n.L.: UJEP Ústí n. L., 2011. ISBN 978-80-7414-348-9.
 • Fontana, D. Psychologie ve školní praxi. Praha, Portál, 1997. ISBN 80-7178-063-4.
 • Goleman, D. Emoční inteligence. Praha, Columbus., 1997. ISBN 80-85928-48-5.
 • Helus, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál. 2009.
 • Helus, Z. Úvod do psychologie.. Praha: Grada., 2011.
 • Helus, Z. Úvod do sociální psychologie : (aktualizovaná témata pro studující učitelství).. Praha: UK., 2001.
 • HEWSTONE, M., STROEBE, W. Sociální psychologie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-092-5.
 • Holeček, V. Psychologie v učitelské praxi.. Praha: Grada., 2014.
 • HOSKOVCOVÁ, S. Psychosociální intervence. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009, 184 s. ISBN 978-802-4616- 261. Praha: Grada, 2006.
 • HRABAL, V. Sociální psychologie pro učitele II.. Praha: UK, 1992.
 • Hrabal, V. st. Pedagogická diagnostika.. Praha, SPN., 1989.
 • Hříbková, L. Mimořádně nadané děti ve škole a v rodině. Ústí nad Labem, 2010.
 • Kosíková, V. Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty. Praha, Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-2433-1.. Grada, Praha, 2011. ISBN 978-80-247-2433-1.
 • Koukolík, F. & Drtilová, J. Zlo na každý den - život s deprivanty I.. Praha: Galén., 2001.
 • LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie, 2 vyd.. Praha: Grada, 2006. ISBN 978-80-247-1284-0.
 • LANGMEIER, J., MATĚJČEK, Z. Psychická deprivace v dětství. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1983-5.
 • MAREŠ, J. Pedagogická psychologie. Praha: Portál, 2013.
 • Pavelková, I. Motivace žáka k učení.. Praha: Univerzita Karlova., 2002.
 • Piaget, J. Inhelderová, B. Psychologie dítěte. Praha, Portál. Praha, Portál, 2007.
 • Plháková, A. Přístupy ke studiu inteligence.. Olomouc: UPOL., 1999.
 • Plháková, A. Učebnice obecné psychologie. Praha:Academica, 2004. ISBN 80-200-1086-6.
 • Pöethe, P. Emoční poruchy v dětství a dospívání - 2. vydání.. Praha: Grada., 2013.
 • Říčan, P., Krejčířová, D. a kol. Dětská klinická psychologie.
 • Shapiro. L. Emoční inteligence dítěte a její rozvoj.. Praha: Portál., 2009.
 • Sobotková, I. Psychologie rodiny.. Praha: Portál., 2010.
 • Stuchlíková, I. Základy psychologie emocí. Praha: Portál, 2007.
 • Šulová, L. Předškolní dítě a jeho svět. Prah: Karolinum. 2003.
 • ŠULOVÁ, L. Raný psychický vývoj dítěte.. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0877-4.
 • Thorová, K. Vývojová psychologie. Praha: Portál. 2015.
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese.. Praha, 2012. ISBN 978-80-262-0225-7.
 • Vágnerová, M. Školní poradenská psychologie pro pedagogy.. Praha, Karolinum, 2005.
 • Vágnerová, M. Úvod do psychologie.. Praha: Karolinum., 2003.
 • Vágnerová, M. Vývojová psychologie I, II. Praha: Karolinum. 2007.
 • VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. Sociální psychologie.. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1428-8.
 • Wedlichová, I. Vývojová psychologie (určeno studentům Učitelství pro mateřské školy).. Ústí nad Labem: UJEP., 2010.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for Primary Schools and Special Pedagogy (A16) Category: Pedagogy, teacher training and social care 5 Recommended year of study:5, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for Primary School (A14) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for Primary Schools and Special Pedagogy (A16) Category: Pedagogy, teacher training and social care 5 Recommended year of study:5, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching in Primary Schools (A14) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -