Course: Education of individuals with physical health disability I

« Back
Course title Education of individuals with physical health disability I
Course code KPG/4735
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction English
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Škoda Jiří, prof. PhDr. Ph.D., MBA
Course content
Possibilities and principals of education of disabled and disadvantaged individuals - change of paradigms in approaches, current trends in care of individuals with specific needs - Classification, diagnostics and etiology of individual types of health disability and disadvantage - Selected problems connected with education and development of individuals with mental disability and disadvantage and their psychosocial specifics - Selected problems connected with education and development of individuals with sensual disability - Selected problems connected with education and development of individuals with learning disabilities - psychosocial specifics - Complex care of individuals with health disability or health disadvantage, educational and compensational tools and technical helping tools - Counselling for individuals with health disability or disadvantage, problems of employment etc.

Learning activities and teaching methods
unspecified, unspecified
Learning outcomes
The course is focused on the education of individuals with physical disability or disadvantage, their specific needs in education and social integration and fulfilling. Students will gain elementary overview of methods and forms of work which are applied in work with disabled individuals. Students have a general overview of terminology and elementary theoretical and practical issues of education and development of people with special educational needs. Students are able to characterize physical disability and physical disadvantage according to its seriousness. Student can apply their knowledge towards modern trends in care and education of disabled and disadvantaged individuals.
Students have a general overview of terminology and elementary theoretical and practical issues of education and development of people with special educational needs. Students are able to characterize physical disability and physical disadvantage according to its seriousness. Student can apply their knowledge towards modern trends in care and education of disabled and disadvantaged individuals.
Prerequisites
none

Assessment methods and criteria
unspecified
Requirements by the tutor
Recommended literature
 • DOLEŽEL, R., VÍTKOVÁ, M. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Brno: Paido, 2007.
 • FIALOVÁ, I. Specifika edukace dětí a žáků s epilepsií. In PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2006.
 • FISCHER, S., ŠKODA, J., SVOBODA, Z., ZILCHER, L. Speciální pedagogika: Edukace a rozvoj osob se specifickými potřebami v oblasti somatické, psychické a sociální. 2. vyd.. Praha: Triron, 2014. ISBN 978-80-7387-792-7.
 • HAVRDOVÁ, E., ET AL. Neuroimunologie.. Praha: Maxdorf, 2001.
 • HAVRDOVÁ, E. Roztroušená skleróza.. Praha: Triton, 2002.
 • JIRÁK, R., OBENBERGER, J., PREISS, M. Alzheimerova choroba. Praha: Maxdorf, 1998.
 • NOVOSAD, L. Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-807367-509-7.
 • RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ. L., ET AL. Speciální pedagogika. Olomouc: UP, 2005. ISBN 80-244-1073-7.
 • ROTH, J., SEKYROVÁ, M., RŮŽIČKA, E. a kol. Parkinsonova nemoc. II. Rozšířené vydání. Praha: Maxdorf, 1999.
 • SLOWÍK, J. Komunikace s lidmi s postižením. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-691-9.
 • TSCHUSCHKE, V. Psychoonkologie: psychoonkologické aspekty vzniku a zvládání rakoviny. Praha: Portál, 2004.
 • UZLOVÁ, I. Asistence lidem s postižením a znevýhodněním. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-764-0.. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-764-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester