Course: Special Education

« Back
Course title Special Education
Course code KO/SPVK
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Pecharová Petra, Mgr.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Prerequisites


Assessment methods and criteria
unspecified
Credits:
Recommended literature
  • JANOVCOVÁ, Zora. Alternativní a augmentativní komunikace: učební text.. 2010. ISBN 978-80-210-5186-7.
  • KALEJA, Martin. Edukace dětí předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN ISBN 978-80-7464-.
  • PECHAROVÁ, P. Speciální pedagogika - studijní opora. 2013.
  • PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3.rozšíř. a přeprac. vyd.. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-198-0.
  • PŘINOSILOVÁ, Dagmar. Diagnostika ve speciální pedagogice: texty k distančnímu vzdělávání.. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-157-7.
  • RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. a kol. Speciální pedagogika. 4. vyd.. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. ISBN 80-244-1475-9.
  • SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1733-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester