Course: Health Care Management

« Back
Course title Health Care Management
Course code KO/MAVK
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Kalábová Lenka, Mgr. Ph.D.
Course content


Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
The subject acquaints with the basics of modern management in the field of material and personal sources and strategies of quality management in systems of health and social care.Students learn the methods of standard evolvements for direct nursing care and methods of audited activity.They understand the role of a manager in nursing and the basics of systemic management,they learn to use methods of providing and measuring the quality of care.
Students are familarized with basic s of modern management in field of material and personal resources and with strategy of managing a quality in helth and social care system. Students learn to methodics of elaboration standarts for direct nursing care and to methods of audit activities. They understand manager's role in nursing and basics of systemis management. They learn to use methods of supporting and measuring quality of caring.
Prerequisites
Conditional subject was not determined

Assessment methods and criteria
unspecified
Credits: seminary essay, check test Exam: oral
Recommended literature
  • BARTÁK, J. Skryté bohatství firmy. Praha:Alfa Publishing ,2006.183s. ISBN 80-86851-17-6.
  • BLAŽKOVÁ, M. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. 1. vyd.Praha: Grada, 2007.278s. ISBN 978-80-247-1535-3.
  • HEKELOVÁ, Z. Manažerské znalosti a dovednosti pro sestry. 1. vydání. Praha: Havlíčkův Brod, 2012, ISBN 978-80-247-4032-4..
  • IVANOVÁ, K. Základy etiky a organizační kultury v managementu zdravotnictví.1.vyd. Brno: Národní centrum.
  • JANEČKOVÁ, H., HNILICOVÁ, H. Úvod do veřejného zdravotnictví. Praha: Portál ,2009.294s.ISBN 978-80-7367-592-9.
  • JAROŠOVÁ, D. Základy managementu v ošetřovatelství. Ostrava: Ostravská univerzita,Zdravotně - sociální Fakulta, výukový materiál, 2006..
  • PLEVOVÁ,I. a kol. Management v ošetřovatelství. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-6871-0.
  • STREJČKOVÁ, A. a kol. Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví. Praha :Fortuna ,2007. ISBN 978-80-7168-943-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester