Course: Fundamentals of Law

« Back
Course title Fundamentals of Law
Course code KGEO/B505
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Raška Pavel, doc. Mgr. Ph.D.
  • Vlachová Romana, Mgr.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
  • GERLOCH, Aleš. Teorie práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-454-1..
  • Horzinková, E. - Novotný, V. Základy organizace veřejné správy v ČR. Plzeň, 2008.
  • JANKŮ, M. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. Praha: C. H. Beck, 2004.
  • Mates P. Základy teorie práva, Vysoká škola ekonomická, Oeconomica, 2009.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Central-European Geography (A14) Category: Geography courses 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter