Course: Territorial Planning and Regional Policy

« Back
Course title Territorial Planning and Regional Policy
Course code KGEO/B408
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Hruška Vladan, Mgr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
  • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění..
  • Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) v platném znění..
  • Blažek, J., Uhlíř, D. Teorie regionálního rozvoje. Nástin, kritika, implikace.. Karolinum, Praha, 2011. ISBN 978-80-246-1974-3.
  • HUPKOVÁ, M., 2009. Poznáváme obec a její územní rozvoj. Geografické rozhledy, 19, č. 1, s. 14-18.
  • PERLÍN, R., 2009. Administrativní členění Česka. Geografické rozhledy, 19, č. 1, s. 6-7..
  • STEJSKAL, Jan., KOVÁRNÍK, Jaroslav. Regionální politika a její nástroje. Nakladatelství Portál, Praha, 2009. ISBN 978-80-7367-588-2..
  • WOKOUN, René. Regionální rozvoj:(východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování). Praha: Linde, 2008. ISBN 978-80-7201-699-0..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Central-European Geography (A14) Category: Geography courses 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer