Course: Urban and Rural Geography

« Back
Course title Urban and Rural Geography
Course code KGEO/B404
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Hruška Vladan, Mgr. Ph.D.
  • Rybová Kristýna, Mgr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
  • MULÍČEK, O., 2008. Geografie sídel. In: Toušek, V., Kunc, J, Vystoupil, J. a kol. Ekonomická a sociální geografie. Plzeň, s. 97-130..
  • MUSIL, Jiří, HORSKÁ, Pavla. MAUR, Edvard. Zrod velkoměsta. Praha: Paseka, 2002. ISBN 80-7185-409-3..
  • PERLÍN, R., KUČEROVÁ, S., KUČERA, Z., 2010. Typologie venkovského prostoru Česka. Geografie, 115, č. 2, s. 161-187..
  • SÝKORA, L., 2000. Klasifikace změn v prostorové struktuře postkomunistických měst. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis - Folia Geographica XXXII, č. 3, s. 194-205..
  • SÝKORA, L., 2003. Suburbanizace a její společenské důsledky. Sociologický časopis, 39, č. 2, s. 55-71..
  • WOODS, Michael. Rural geography: processes, respones and experiences in rural restructuring. London: Sage Publications, 2005, 330 s..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Central-European Geography (A14) Category: Geography courses 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Geography (A14) Category: Geography courses 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer